طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار

استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار
1024 768 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این سند، از استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. طرح‌های…

ادامه مطلب