طرح تصدیق و صحه‌گذاری

استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری (VVP)
900 400 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. فرآیندهای…

ادامه مطلب