طرح ضمانت نرم‌افزار

استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار
600 398 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

این سند، استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ را در بردارد. طرح‌های ضمانت نرم‌افزار برای تعیین…

ادامه مطلب