قرارداد نرم افزاری

1000 416 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

همانطور که در دیگر مستندات نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) اشاره گردید، آخرین مرحله ای که در فرآیند ارجاع کار، انجام می شود، انعقاد پیمان‌نامه نرم افزاری با برنده مسابقه است.

این مستند به بیان قالب پیمان نامه و پیوست های آن می پردازد.

بخش اول: شرایط عمومی پیمان

مقدمه

این پیمان در تاریخ————— بین—————— به نمایندگی —————- از یک ســو که در این پیمان نامه کارفرما نامیده می شود و ———————– به نمایندگی—————- که به موجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره —————— مورخ ————— اختیار امضای این پیمان را دارند و از این پس کارفرما نامیده می شوند. از سوی دیگر منعقد می گردد.

ماده ۱: تعاریف و اصلاحات

۱-۱- تعاریف

مفاهیم، عبارات و اصطلاحات بکار گرفته شده در اسناد پیمان نامه بشرح پیوست ۱ پیمان می‌باشد مگر اینکه بطور مشخص تعاریف دیگری ارائه گردیده باشند.

۱-۲- عناوین

کلمات و عباراتی که در عناوین مواد پیمان و اسناد و مدارک پیوست نوشته شده است،‌ صرفاً بمنظور راهنمایی در زمینه مفاد فصول و مواد می باشد و نمیتوان از آنها در تفسیر مواد استفاده کرد.

۱-۳- مفرد و جمع

هر جا معنی و سیاق عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنی جمع و کلمات جمع معنی مفرد خواهند داشت.

۱-۴- ماه و سال و تاریخ ها

منظور از ماه و سال، ماه و سال خورشیدی است و تاریخ ها طبق تقویم سال هجری خورشیدی است.

ماده ۲: موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارتست از————————————————————————————————————————————————با استفاده از استانداردها، فراروش، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرایط اختصاصی و پیوست‌های پیمان.

ماده ۳: مدت اجرای پیمان

مدت پیمان از تاریخ شروع آن برابر با —————- ماه و ————— روز تقویمی خورشیدی است که پیمانکار باید کلیه خدمات موضوع پیمان را مطابق با برنامه زمانی مورد توافق، در شرایط اختصاصی پیمان، انجام داده و به تایید کارفرما برساند.

ماده ۴: مبلغ پیمان

مبلغ پیمان برابر ————— ریال است که بر اساس شرایط تعیین شده در شرایط اختصاصی پیمان در مقابل انجام خدمات موضوع پیمان توسط پیمانکار و تایید مرحله ای آن توسط ناظر و کارفرما، مبالغی به شرح ماده ۵ پس از کسر کسورات قانونی و پیمانی به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده ۵: صدور صورتحساب و پرداختها

۵-۱- پیمانکار همراه با فرآورده های هر مرحله، صورت وضعیت آن مرحله را تنظیم و برای کارفرما ارسال خواهد نمود.

۵-۲- بعد از دریافت صورتحساب (های) پیمانکار، کارفرما آن (ها) را بررسی کرده و ظرف مدت حداکثر ۲ هفته در صورت تأئید نسبت به پرداخت آنها اقدام می نماید. کارفرما مبالغی از صورتحساب (ها) را که مورد آنها اعتراضی نداشته و مورد تأئید وی می‌باشد، مطابق بند ۸-۳ پرداخت می نماید. مبالغی از صورتحساب (ها) که در مورد آنها بحث وجود دارد پس از توافق بین کارفرما و پیمانکار پرداخت خواهند گردید. عدم تأئید کل ویا بخشی از صورتحساب (ها) رافع هیچ بخشی از تعهدات پیمانکار و کارفرما بر اساس شرایط پیمان نامه نمی باشد.

۵-۳ – کلیه پرداختها ی کارفرما به پیمانکار مشمول کسور ذیل خواهد بود:

الف – مالیات و کسور قانونی:

پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و عوارض که طبق قانون به هر نحوی از انحاء به این پیمان تــعلق می گیرد، بعهده پیمانکار است:

ب- سایر کسور:

  • بابت سپرده حسن انجام کار
  • بابت استهلاک پیش پرداخت

۵-۴- کارفرما موظف است کلیه کسور قانونی را پس از کسر در وجه سازمانها و ارگانهای ذیربط پرداخت نموده، مدارک پرداخت وجوه فوق را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

۵-۵- کارفرما آخرین قسط پیمانکار را پس از کسر کلیه کسورات قانونی و همچنین کسر یا افزایش جریمه های مربوط به طرفین (در صورت وجود) پرداخت خواهد نمود.

ماده ۶: تاریخ شروع پیمان

۶-۱- پیمانکار ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ امضاء و مبادله پیمان، باید ضمانت نامه های توافق شده پیمان را به کارفرما ارائه نماید و همچنین کارفرما نیز پس از دریافت ضمانتنامه، باید ظرف مدت ۲ هفته نسبت به پرداخت پیش پرداخت انجام پروژه به میزان ۲۵ درصد مبلغ پیمان اقدام نماید. تاریخ دریافت پیش پرداخت همان تاریخ شروع پیمان محسوب خواهد شد.

۶-۲- در صورتیکه پیمانکار در مدت مقرر نتواند ضمانتنامه خود را ارائه نماید و یا از امضای پیمان بدون ذکر دلیل موجه سر باز زند، کارفرما می تواند به شکل یکطرفه پیمان را فسخ کرده و ضمانتنامه مرحله مسابقه را به نفع خود ضبط نماید.

۶-۳- همچنین در صورتیکه کارفرما از پرداخت پیش پرداخت در مدت مقرر امتناع نماید، پیمانکار این حق را خواهد داشت که ضمن فسخ یکطرفه پیمان، خسارات وارده مانند هزینه تهیه پیشنهاد و مانند اینها را دریافت نموده و کارفرما نیز باید ظرف مدت ۱ هفته نسبت به آزاد سازی تمامی ضمانتنامه های پیمانکار اقدام نماید.

۶-۴- دریافت پیش پرداخت منوط به درخواست کتبی پیمانکار خواهد بود و پیمانکار می تواند انجام تعهدات خود را بدون دریافت پیش پرداخت آغاز نماید که در این صورت، زمان شروع پیمان همان زمان مبادله پیمان خواهد بود.

ماده ۷: محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات پیمان شامل مواردی است که از طرف پیمانکار به کارفرما براساس شرایط مندرج در شرایط اختصاصی پیمان محول می شود. این محدوده خدمات ممکن است در چارچوب موضوع ماده ۱۵ (پانزده) و ۲۰ (بیست) تغییر نماید.

ماده ۸: تعهدات کارفرما

۸-۱- کارفرما موظف به تأمین و ارائه تمام اطلاعاتی است که در شرایط اختصاصی پیمان مشخص گردیده است.

۸-۲- کارفرما ممکن است برای بهبود خدمات پیمان در هر زمان توصیه هایی به پیمانکار نماید.

۸-۳- کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ پیمان نامه براساس شرایط اختصاصی پیمان، به پیمانکار می‌باشد.

۸-۴- کارفرما، کارشناسان پیمانکار را به واحدهای ذیربط در سازمان خود معرفی و دستورات و توصیه‌های لازم را جهت همکاری با آنان صادرخواهد کرد.

۸-۵- در صورت نیاز و تشخیص پیمانکار و تایید کارفرما به استقرار تیم کارشناسی پیمانکار در محل ها و اماکن وابسته به کارفرما، کارفرما محل کار و امکانات لازم را در حداقل عرف کاری برای استقرار تیم پیمانکار در اختیار قرار خواهد داد.

۸-۶- درصورت نیاز به استقرار تیم کارشناسی پیمانکار در اماکن کارفرما درخارج از محدوده محل اجرای پروژه جهت انجام بخشی از خدمات پیمان، کارفرما امکانات اقامت شبانه و رفت و آمد بین محل اقامت و محل کار را برای کارشناسان پیمانکار را، تامین خواهد کرد.

۸-۷- کارفرما متعهد می گردد که تا پایان دوره ضمانت قرارداد، از جذب کارشناسان پیمانکار بدون اجازه کتبی وی، خودداری نماید.

ماده ۹: تأئیدات پیمانکار

پیمانکار اعلام کرده است:

۹-۱- پیمانکار رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد. پیمانکار تعهد می نماید که منافع این پیمان را به هیچ یک از اشخاص و افراد ی که در قانون مذکور پیش بینی شده یا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و یا ورود آنان را به شرکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با پیمانکار رفتار نماید.

۹-۲- کلیه اسناد و مدارک مسابقه را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع حاصل کرده است.

۹-۳- نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع پیمان و ابعاد و حجم و کیفیت وظایف و خدمات آن اقدام نموده است.

۹-۴- نسبت به امکان تأمین نیروی کارشناسی و تخصصی با کیفیت و توان لازم به تعداد کافی برای تکمیل وظایف در محدوده برنامه زمانی پیمان اطمینان حاصل نموده و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه ها را در محاسبه خود از هر حیث منظور کرده است.

۹-۵- نسبت به شرایط انجام موضوع پیمان و مسائل مطرح در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اجرای پروژه، مطالعات لازم را انجام و شناخت کافی از آن بدست آورده است.

۹-۶- ازمیزان هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیاتها و عوارض اطلاع داشته و قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این پیمان نامه بر عهده گرفته است کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است.

۹-۷- در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای فوق سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت. به طور خلاصه پیمانکار تأکید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد خود مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.

ماده ۱۰: تعهدات پیمانکار

۱۰-۱- مستقل از هر شرط صریحی در پیمان نامه، پیمانکار در مقابل کارفرما به ازای هر پی آمد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، نقض پیمان نامه و قصور انجام شده متعهد و مسئول است.

۱۰-۲- پیمانکار در هر حالتی مسئول و متعهد نسبت به اعمال و کوتاهی کارکنان ومشاوران جزء خود در مقابل کارفرما می باشد.

۱۰-۳- پیمانکار، کارفرما را در مقابل هر ادعا،‌ خسارت، مخارج و هزینه شامل آنهائی که توسط کارکنان و مشاوران جزء پیمانکار و یا هر شخص ثالثی در ارتباط با اجرای پروژه مطرح می‌گردند مصون و مبری می سازد.

۱۰-۴- تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار در پیمان نامه تحت هیچ شرایطی براساس مدرک، اطلاعات و یا توصیه انجام شده توسط هیچ طرف ثالثی محدود نمی گردد.

۱۰-۵- پیمانکار متعهد می شود که از بکار گیری یا استخدام کارکنان و یا سایر افراد طرف پیمان با کارفرما بدون اجازه کتبی کارفرما خودداری می نماید.

۱۰-۶- پیمانکار کلیه اطلاعات و مدارک دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کرده و بدون اجازه کارفرما حق افشاء یا واگذاری آنها را به غیر ندارد.

ماده ۱۱: کیفیت خدمات ارائه شده از طرف پیمانکار

۱۱-۱- پیمانکار وظایف و خدمات خود را دقیقاً مطابق با شرایط خواسته شده در پیمان و در چارچوب قوانین و مقررات مملکتی انجام داده و تمام مهارت، دقت وسعی و تلاش خود را برای ارائه خدمات یادشده بکار خواهد برد.

۱۱-۲- پیمانکار در تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه بعنوان یک مشاور صادق و امین کارفرما عمل کرده و تمام تجارب و امکانات فنی و تکنیکی و مهارتهایی که بطور معمول برای ارائه بهتر خدماتی که در آن مشغول است، مورد نیاز می باشد را فراهم خواهد نمود.

۱۱-۳- مدیران ستادی پیمانکار، کارشناسان دائم و کارشناسانی که بطور موقت با پیمانکار همکاری می‌کنند و همچنین مشاوران یا پیمانکارانی که بعنوان شخص ثالث انجام قسمتی از کار را از طرف پیمانکار بر عهده می گیرند، همگی تمام مسئولیتها و وظایف خود را با بکارگیری عالیترین استانداردهای فنی به انجام می رسانند.

۱۱-۴- پیمانکار تمام گزارش هایی را که در طی مراحل انجام کار و براساس شرایط اختصاصی پیمان ملزم به ارائه و تحویل آنها می باشد و هم چنین گزارش نهائی را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونیکی، تهیه کرده و به کارفرما ارائه می دهد.

۱۱-۵- پیمانکار این امکان را فراهم خواهد آوردتا در هر زمان که کارفرما ضروری تشخیص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعالیتهای موضوع پیمان و دسترسی کامل به جزئیات آنها اقدام نماید. کارفرما این حق را خواهد داشت که در هر لحظه نسبت به چگونگی انجام کار، نظارت حضوری داشته باشد.

۱۱-۶- پیمانکار، سازمان و تیم کارشناسی مناسب برای ارائه خدمات مورد نیاز پروژه را که براساس شرایط اختصاصی پیمان مشخص گردیده است، در طول پروژه حفظ خواهد کرد. هر گونه تغییری در سازمان و تیم کارشناسی یاد شده با هماهنگی کارفرما صورت می پذیرد.

ماده ۱۲: ناظر

کارفرما متعهد می‌گردد که شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) معرفی خواهد نمودتا برانجام تعهدات پیمانکار، کارفرما و امور مربوط به پیمان نظارت نماید. اهم شرح وظایف ناظر عبارتست از:

  • برقراری ارتباط مناسب و لازم بین کاربران پروژه و کارشناسان پیمانکار
  • نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط پیمانکار و کارفرما
  • تایید محصولات ارسالی توسط پیمانکار حداکثر تا ۲ هفته پس از تحویل محصول
  • محاسبه تاخیرات پروژه، چه این تاخیر از سوی پیمانکار به پروژه اعمال شده باشد و چه از سوی کارفرما و انجام محاسبات زمانی و ریالی لازم در چارچوب پیمان
  • جمع آوری نظرات کلیه عوامل کارفرما (که به این پروژه مربوط می شوند) و انعکاس آنها به پیمانکار و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازمه در فرآورده های پیمان
  • نظارت مستمر تا تحویل نهایی محصولات پروژه و همکاری با کاربران به منظور آزمون پذیرش محصول نرم افزاری نهایی پروژه
  • ارائه طرح نظارت پروژه

ماده ۱۳: هماهنگی با سایر پیمانکاران

۱۳-۱- هرگاه پیمانکاران دیگری در حال انجام کاری با کارفرما باشند که به تشخیص کارفرما به موضوع این پیمان ربط پیدا می کند پیمانکار متعهد است، بدلیل همبستگی پروژه ها در جلسات هماهنگی شرکت نموده و هماهنگیهای لازم را با پیمانکاران دیگر با هماهنگی ناظر پروژه بعمل آورده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم آورد.

۱۳-۲- پیمانکار موظف است در مواردی که پروژه تحت مسئولیت وی نیاز به ایجاد هماهنگی یا تغییر در سایر پروژه های کارفرما را داشته باشد، مورد نیاز را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و متقابلاً در صورتی که طراحی های سایر پیمانکاران مستلزم انجام هماهنگی یا تغییراتی در طراحی های موضوع این پیمان باشد، پیمانکار موظف به همکاری در جهت اعمال اصلاحات لازم است. (هماهنگی و یکپارچه سازی کلی این تغییرات بعهده ناظر و کارفرماست)

ماده ۱۴: نماینده پیمانکار

۱۴-۱- پیمانکار با توافق کارفرما یک فرد با توان و تخصص و کیفیت لازم را بعنوان نماینده خود و مدیر پروژه تعیین کرده و به کارفرما معرفی می نماید. این فرد بعنوان نقطه ارتباط بین پیمانکار و کارفرما در اجرای پروژه عمل خواهد نمود. این معرفی می بایستی ظرف ۲ هفته از ابلاغ پیمان نامه صورت بگیرد. پیمانکار قبل از تعیین و انتصاب نماینده جدید خود، کارفرما را رسماً در جریان خواهد گذاشت. نماینده پیمانکار تنها پس از کسب موافقت کارفرما قابل تعویض می باشد. کارفرما این اختیار را خواهد داشت تا با معرفی انجام شده مخالفت نموده و ضمن ارائه دلایل به پیمانکار تکلیف نماید که نماینده خود را تعویض نماید. در چنین حالتی پیمانکار فرد مذکور را با شخص مناسب و ذیصلاح دیگری و بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما تعویض خواهد نمود.

۱۴-۲- پیمانکار موظف است که علاوه بر معرفی مدیر پروژه، شخص دیگری را نیز به عنوان قائم مقام مدیر پروژه معرفی نماید تا در موارد اضطرار در انجام وظایف مدیر پروژه خللی ایجاد نگردد.

۱۴-۳- نماینده پیمانکار این اختیار را خواهد داشت که از طرف پیمانکار هر تصمیمی را در چارچوب پیمان منعقده، برای اجرای خدمات موضوع پیمان اتخاذ نماید.

ماده ۱۵: تغییرات در خدمات

کارفرما این اختیار را خواهد داشت که براساس صلاحدید خود در خدماتی که باید از طرف پیمانکار ارائه گردند،‌ تغییراتی بدهد. در چنین حالتی طرفین، موضوع را مشترکاً مورد بحث قرار داده تا راه حل مناسبی برای تغییر در چارچوبهای تنظیم شده برای زمان و مبلغ پیمان نامه که طرفین روی آن توافق کرده اند، بیابند. چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نگردد، پیمان نامه بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

ماده ۱۶: تعلیق انجام خدمات

۱۶-۱- چنانچه کا رفرما به دلایلی به غیر از قصور پیمانکار و یا حوادث غیر مترقبه، کار را موقتاً و با اعلام کتبی معلق نماید، موظف است بابت هر روز تعلیق کار مبلغی برابر با هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل در آن مرحله بابت خسارت تعلـیق کار به پیمانکار پرداخت نماید. پیمانکار موظف است در این مدت نیروی شاغل در پروژه را در سازمان خود حفظ کند.

۱۶-۲- پیمانکار با دریافت یادداشت رسمی تعلیق فورا ارائه خدمات را بحالت تعلیق درآورده و هزینه ها را به حداقل مورد توافق طرفین کاهش خواهد داد.

۱۶-۳- با تعلیق ارائه خدمات، پیمانکار این حق را خواهد داشت که درخواست جبران هزینه هایی را نماید که بطور واقعی تا قبل از زمان تعلیق انجام داده است.

۱۶-۴- کارفرما با یک اعلام قبلی ۱۵ روزه می تواند از پیمانکار بخواهد که انجام وظایف و ارائه خدمات خود را از سر بگیرد.

۱۶-۵- اگر تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات بیش از سه ماه طول بکشد پیمانکار این حق را خواهد داشت که مطابق با ماده ۳۲ پیمان را فسخ نمایند.

ماده ۱۷: گواهینامه انجام کار و دوران ضمانت آن

بعد از تکمیل وظایف و خدمات و تحویل آخرین گزارش نهائی به کارفرما و تأئید وی، ظرف مدت ۳۰ روز یا از طرف کارفرما گواهینامه انجام تعهدات برای پیمانکار صادر می گردد و یا وی بصورت مکتوب و با ارائه دلایل مشخص با جزئیات لازم آن بخشی از خدمات را که به شکل مطلوب انجام نپذیرفته به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار در مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقایص گزارش شده اقدام نماید.

ماده ۱۸: ضمانت حسن انجام کار

کارفرما از هر یک پرداختهای پیمانکار ده (۱۰) درصد بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر کرده و نزد خود نگه خواهد داشت؛ که ۵۰ درصد این مبلغ پس از تحویل موقت و مابقی تا پایان دوران ضمانت کار (ماده ۱۷) و پس از صدور گواهینامه نهائی تأئید انجام کار و ایفای کامل تعهدات نزد کارفرما باقی خواهد ماند.

کارفرما این حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام یا قسمتی از این مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و کامل تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع پیمان با ذکر دلایل موجه و تایید ناظر، خودداری نماید.

ماده ۱۹: جریمه تأخیر

الف: تاخیرات پیمانکار

۱۹-۱- اگر پیمانکار نتواند انجام تعهدات موضوع پیمان را مطابق با برنامه زمانی مشخص شده در ماده ۱۷ پیمان تکمیل نماید، کارفرما می تواند مبلغ معادل نیم درصد‌ (۵/۰%) مبلغ آن مرحله از پیمان را به ازای هر هفته تأخیر محاسبه نماید.

۱۹-۲- کارفرما میتواند بدون خدشه وارد آوردن به هیچیک از حقوق و روشهای وصول، مبالغ جریمه (جرایم) تأخیر را از مطالبات پیمانکار کسر نماید. پرداخت و یا کسر چنین جرایمی منجر به اسقاط تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار درچارچوب پیمان نخواهد شد.

۱۹-۳- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخیر پیمانکار به ۲۵ درصد زمان پروژه برسد، کارفرما میتوانند پیمان نامه رابدون هیچگونه پرداختی به پیمانکاروبدون توجه به ادعای غرامت خسارت که درچنین حالتی ممکن است از طرف پیمانکار تقاضا گردد، فسخ کرده ومبالغ حسن انجام کار (موضوع ماده ۳۲) رابه نفع خود ضبط نماید.

ب: تاخیرات کارفرما

۱۹-۴- چنانچه به علت قصور کارفرما و با تایید ناظر هرگونه تاخیری در کار پیمانکار ایجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازای هر روز تاخیر، یک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغی به میزان هزینه روزانه پیمانکار، به وی پرداخت نماید.

۱۹-۵- پیمانکار میتواند بدون خدشه وارد آوردن به هیچیک از حقوق و روشهای وصول، مبالغ جریمه (جرایم) تأخیر را از پیمانکار درخواست نماید. پرداخت و یا کسر چنین جرایمی منجر به اسقاط تعهدات و مسئولیتهای کارفرما درچارچوب پیمان نخواهد شد.

۱۹-۶- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخیر کارفرما به ۲۵ درصد زمان پروژه برسد، پیمانکار میتواند پیمان نامه را به شکل یکطرفه فسخ نموده و کلیه هزینه ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ پیمان، درخواست نماید. در این صورت کارفرما موظف است که نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکار ظرف مدت یک ماه اقدام نماید.

ماده ۲۰: تغییرات در پیمان

۲۰-۱- در صورتی که در حین اجرای کار، پیمانکار ضرورت تغییراتی را در شرایط اختصاصی پیمان، احساس نماید، موظف است موضوع را کتباً به کارفرما اعلام نماید. کارفرما موضوع در خواست شده توسط پیمانکار را در اسرع وقت بررسی و نتیجه را در ظرف مدت دو هفته به پیمانکار اطلاع خواهد داد. هر گونه تغییر در پیمان طی یک الحاقیه جداگانه که بـه تایید طرفین می رسـد، صورت خواهد گـرفت. در صورت توافـق با تـغییرات در خواست شده در مستندات پروژه، کارفرما تغییرات پذیرفته شده را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند.

۲۰-۲- کارفرما می تواند در طول مدت اجرای پروژه، با اطلاع کتبی به پیمانکار تا میزان ۲۵ درصد مبلغ پیمان را به تعهدات موضوع پیمان اضافه نماید. در این صورت مدت و مبلغ پیمان بدون تغیر در نرخهای پایه پیمان با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد شد.

ماده ۲۱: پیمانکار جزء

بکارگیری هر پیمانکار جزء برای سپردن بخشی ازاختیارات و تعهدات پیمانکار برای ارائه خدمات خود درقالب موضوع پیمان، درصورت دارابودن کیفیت و تخصص ها و توانمندیهای لازم و پس از اعلآم رسمی توسط پیمانکار به کارفرما عملی می باشد. کارفرما این حق رابرای خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانایی پیمانکار (های) جزء یاد شده مطمئن نگردد موضوع رابه پیمانکار جهت اصلاح اعلا‌م نماید. علیرغم انتخاب پیمانکار جز پیمانکار کماکان مسئول انجام کل خدمات مشخص شده در پیمان نامه می باشد.

ماده ۲۲: انتقال تعهدات به غیر

پیمانکار این حق رانخواهد داشت که منافع و تعهدات این پیمان یا بخشی از آن را به طرف (های) ثالثی واگذار نماید، مگر آنکه قبلاً تأئید صریح و قطعی کارفرما را که منحصراً براساس صلاحدید خود کارفرما صادر خواهد شد،‌ بصورت کتبی دریافت نماید.

ماده ۲۳: حق طبع و نشر

۲۳-۱- پیمانکار بایستی برای انجام وظایف و ارائه خدمات موضوع پیمان، به هزینه های خود در محدوده پروژه مجوزهای ضروری را برای دریافت حق استفاده از صاحبان لیسانس، مدلها، نامهای تجاری، حقوق نرم افزار و دیگر حقوقی که استفاده از آنها منوط به کسب مجوز است را کسب کرده و کارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهی، غرامت،‌ هزینه ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزینه های قانونی) برای کسب و یا نقض حقوق یاد شده مصون نگاه دارد.

۲۳-۲- چنانچه امکان دریافتمجوز حق استفاده به هر دلیلی برای پیمانکار موجود نباشد، طرفین برای یک راهکار توافق خواهند نمود.

۲۳-۳- کلیه مدارکی که درجریان ارائه خدمات موضوع پیمان توسط پیمانکار تولید می گردند جزء دارائیهای کارفرما محسوب می گردند. این امر کلیه منابع اصلی و مستندات کامل پروژه را نیز شامل می گردد.

۲۳-۴- پیمانکار بدون دریافت مجوز رسمی کارفرما حق انتشار مطالعات یا موضوعات مطرح شده در خلال انجام خدمات پیمان و ارائه اطلاعات مربوط به هر شکل را ندارد.

ماده ۲۴: امور محرمانه

پیمانکار کلیه موضوعات مرتبط به پیمان را محرمانه تلقی کرده و تحت هیچ شرایطی اطلاعات، مدارک، داده های تکنیکی، تجارب و دانش فنی ای که توسط کارفرما در اختیار وی گذاشته شده است را فاش نخواهد کرد، مگر اینکه مجوز رسمی و کتبی کارفرما را در این رابطه اخذ کرده باشد.

علاوه بر این پیمانکار متعهد می گردد دستیابی به اطلاعات محرمانه را محدود به آن کارشناسان، مشاوران و طرفهای پیمان نامه خود نماید که برای انجام درست وظایف و ارائه خدمات، واقعاً به آنها نیاز دارند. به هر حال پیمانکار باید ماهیت محرمانه بودن اطلاعات را به اشخاص فوق اطلاع داده شده و نسبت به عدم افشای موارد، کنترل و نظارت لازم بعمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور یاد شده برای مدت ده (۱۰) سال از زمان دریافت گواهینامه نهایی تأئید انجام کار باقی خواهد ماند.

ماده ۲۵: روشها و استانداردها

۲۵-۱- کارفرما استاندارد های خود را قبل از شروع پیمان به پیمانکار اعلام می نماید. پیمانکار موظف است عملیات موضوع پیمان را در چارچوب استانداردهای تعیین شده کارفرما که قبلاً با پیمانکار در مورد آنها توافق شده است انجام دهد.

۲۵-۲- در صورتی که پیمانکار بخش یا بخشهایی از استانداردهای کارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست می تواند نظر خود را کتباً به کارفرما منعکس نموده و در صورت تایید کتبی کارفرما، آن بخش، یا بخشی از لیست استانداردهای کارفرما حذف و رعایت آنها از طرف پیمانکار الزامی نخواهد بود.

۲۵-۳- درصورتی که در مرحله ای استاندارد ی تعریف نشده باشد، کارفرما و پیمانکار برای تعریف آن با هم توافق می کنند.

ماده ۲۶: طرحهای مدیریتی پروژه و گزارش پیشرفت کار پیمانکار

۲۶-۱- پیمانکار موظف است ظرف مدت سه هفته پس از تنفیذ پیمان، طرح مدیریت پروژه و طرح کیفیت پروژه و طرح پیکربندی پروژه را تهیه و تسلیم نماید و پس از اخذ نقطه نظرات کارفرما، آن را نهایی و به تائید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح کنترل پروژه و صحت سنجی و اعتبارسنجی آن مرحله را به روز نموده و به کارفرما تسلیم نماید.

۲۶-۲- پیمانکار موظف است از طریق گزارشهای پیشرفت کار ماهانه، کارفرما را از اقدامات انجام شده و پیشرفت و تاخیرات احتمالی پروژه و در صورت وجود تاخیر، از راهکارهای ارائه شده به جهت مقابله با آن تاخیر، مطلع نماید.

ماده ۲۷: قوانین کار و تأمین اجتماعی و مالیاتها

۲۷-۱- پیمانکار تأئید می نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این پیمان از جمله مقررات و قوانین مربوط به کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه پیمانکار خواهد بود.

۲۷-۲- پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی را که برای اجرای این پیمان بکار می گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه نموده و حق بیمه های متعلق را صحیحاً و مرتبا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و رسید آنرا به کارفرما تسلیم نماید. کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار مطابق قانون درصدی بعنوان ودیعه حق تأمین اجتماعی کسر و نگهداری و در مقابل ارائه مفاصا حساب به پیمانکار مسترد خواهد نمود (در مورد کسر ودیعه حق تأمین اجتماعی هرگاه که قانون تغییر یابد و قابل تسری براین پیمان باشد مطابق قانون جدید عمل خواهد شد).

۲۷-۳- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که به موضوع این پیمان تعلق گیرد منحصراً بعهده پیمانکار است. کارفرما در هر پرداخت به پیمانکار علی الحساب مالیاتی متعلق را طبق قانون کسر و به وزارت دارائی پرداخت خواهد کرد که رسید پرداخت وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ (پانزده) روز به پیمانکار تسلیم نماید.

۲۷-۴- چنانچه پس از ابلاغ موضوع پیمان قوانین به گونه ای تغییر یابند که برای پرداخت عوارض و مالیاتهای موضوع این ماده هزینه اضافه ای به پیمانکار تحمیل گردد. مبلغ پیمان با توافق طرفین و براساس مانده موضوع خدمات تعدیل خواهد گردید.

ماده ۲۸: تعذر (فورس ماژور)

هر گاه بعلت حوادث قهری و غیر مترقبه هر یک از طرفین پیمان نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات نقض پیمان نامه تلقی نخواهد شد و پیمان نامه بقوت خود باقی خواهد بود. جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیر دار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزو حوادث قهری محسوب شده و در مورد خسارات ناشی از آنها بترتیب ذیل عمل خواهد شد.

۲۸-۱- پیمانکار در صورت بروز شرایط فورس ماژور بایستی بلادرنگ موضوع را به اطلاع کارفرما برساند. کارفرما به تشخیص خود و همفکری با پیمانکار تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر پیمانکار موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارک تولید شده به بهترین نحو مطلوب و با کمترین تأخیر بعمل آورد.

۲۸-۲- چنانچه مدت فورس ماژور بیش از سه ماه گردد، در آنصورت هر یک از طرفین چنانچه تمایل داشته باشد، اختیار فسخ پیمان را با ارائه یادداشت کتبی دارد. در این شرایط پیمانکار محق به دریافت هزینه ها و مخارجی است که بطور واقعی تا آن لحظه در ارتباط با عملیات موضوع پیمان انجام داده است.

ماده ۲۹: قانون حاکم بر پیمان

قوانین جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این پیمان خواهد بود.

ماده ۳۰: رعایت قوانین

پیمانکار مکلف است کلیه قوانین مملکتی و مقررات و آئین نامه های جاری اعم از مملکتی و شرکتی را رعایت نماید. درهیچ صورتی پیمانکار نمی تواند با عذر عدم اطلاع از قوانین و مقررات مزبور متعذر گردد.

ماده ۳۱: مرجع حل اختلاف

کلیه دعاوی و ابهامات و اختلافاتی که در ارتباط با موضوع پیمان و انجام وظایف پیش آمده و طرفین نتوانند ظرف مدت سی (۳۰) روز از زمان مطرح شدن آنرا بین خود حل کنند، موضوع به شورایعالی انفورماتیک کشور یا کمیته حل اختلاف انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ارجاع و رای صادره برای طرفین قطعی، نهایی و لازم الاجرا است.

ماده ۳۲: فسخ پیمان

۳۱-۱- پیمان در شرایط ذیل قابل فسخ می باشد:

الف) با اختیار کارفرما در صورتیکه میزان جریمه تأخیر پیمانکار موضوع ماده ۱۹ به ۲۵ درصد زمان اجرای پیمان برسد.

ب) با اختیار کارفرما در شرایطی که پیمانکار قادر به تکمیل و انجام کل یا بخشی از تعهدات خود مطابق پیمان نامه و برطبق برنامه زمانی نشده و قادر به رفع نقایص خود ظرف مدت دو هفته از دریافت یادداشت در این زمینه نگردیده باشد.

پ) براساس اختیار یکی از طرفین در حالتی که طرف دیگر اعلام ورشکستگی نموده و یا اینکه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

ت) براساس اختیار یکی از طرفین در صورتیکه طرف دیگر منحل گردیده و یا درخواست انحلال نماید.

ث) براساس توافق طرفین.

ج) براساس اختیار هر یک از طرفین در صورتیکه حالت فورس ماژور ایجاد شده و مطابق ماده ۲۸ مدت آن از سه ماه طولانی تر گردیده باشد.

چ) براساس اختیار پیمانکار در صورتیکه موضوع تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات موضوع پیمان بیش از سه ماه مطابق ماده ۱۵ طول بکشد.

ح) با اختیار پیمانکار در صورتیکه میزان جریمه تأخیر کارفرما موضوع ماده ۱۹ به ۲۵ درصد زمان اجرای پیمان برسد.

۳۲-۲- چنانچه حالات (الف) و (ب) در فوق اتفاق بیفتد کارفرما این اختیار را خواهد داشت که ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده ۱۸ را به نفع خود ضبط نماید. بعلاوه کارفرما اختیار خواهد داشت که مبالغی را که از صورتحسابهای پیمانکار، بهر دلیلی تا زمان فسخ پیمان نامه کسر کرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق کارفرما برای ادعای غرامت و دریافت هر هزینه یا مخارجی که برای جبران لطمات وارده می نماید، به نفع خود ضبط نماید.

۳۲-۳- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذیل اعمال خواهند گردید:

الف) اگر فسخ براساس اختیار کارفرما صورت گرفته ماده ۳۲-۱ فوق اعمال خواهد گردید.

ب) اگر فسخ براساس اختیار پیمانکار صورت گرفته باشد، کارفرما ضمانت حسن انجام کار موضوع ۱۷ را و همچنین مبالغ کسر شده از صورتحسابهای پیمانکار را به وی پرداخت نموده و هزینه اقدامات انجام شده تا زمان فسخ را به پیمانکار می پردازد.

۳۲-۴- چنانچه فسخ بر مبنای بند (ث) ماده ۳۲-۱ صورت بگیرد طرفین در مورد چگونگی پایان دادن به کار با یکدیگر توافق می کنند.

۳۲-۵- در صورت فسخ پیمان نامه براساس بند (ج) ماده ۳۲-۱، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته هزینه واقعی انجام شده توسط پیمانکار را پرداخت می نماید.

۳۲-۶- در صورت فسخ پیمان نامه براساس بند (چ) و (ح) ماده ۳۲-۱، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکار کلیه هزینه ها و مطالبات پیمانکار را می پردازد.

۳۲-۷- با دریافت اعلام فسخ پیمان نامه، با هر یک از روشهای فوق، پیمانکار ارائه خدمات را متوقف کرده و از پذیرش تعهد برای شروع هر کار جدید در ارتباط با خدمات یاد شده خودداری کرده و چنانچه درخواست شود هر تلاش معقولی را برای فسخ کلیه تعهدات جاری براساس شرایط مورد رضایت کارفرما فراهم کرده و بعد از آن فقط اقداماتی را انجام خواهد داد که ممکن است برای حفظ و نگهداری اقداماتی که قبلاً کرده، ضروری باشد. در طی یک مدت معقول بعد از تاریخ اعلام فسخ، پیمانکار گزارش نهائی خود را به کارفرما ارائه خواهد داد.

۳۲-۸- در هر یک از حالات فسخ، پیمانکار براساس درخواست کارفرما پیمان نامه های فرعی خود با طرفهای ثالث را به کارفرما یا افراد (حقیقی یا حقوقی) که از طرف وی معرفی می گردند،‌ منتقل می نماید.

۳۲-۹- پیمانکار اسناد و مدارک تهیه شده در موضوع پیمان را تحویل کارفرما داده و تمام اقداماتی را که لازم است انجام میدهد تا تمام حقوق، عناوین و دیگر امتیازاتی را که در ارتباط با انجام وظایف پروژه کسب کرده است، به کارفرما واگذار نماید.

ماده ۳۳: تغییرات

هر گونه تغییر و یا اضافه شدن به موضوع پیمان رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه به امضای طرفین برسد.

ماده ۳۴: عدم اعتبار

چنانچه هر یک از شروط پیمان غیر مؤثر شده و یا در بخشی از آن قابل اعمال نباشد، قابلیت اعمال سایر شروط خدشه دار نخواهد شد. طرفین تلاش می کنند شرط غیر قابل اعمال را با یک شرط قابل اعمال بنحوی که نتایج حتی الامکان مشابه با نتایج حاصل از شرط اولیه باشد، جایگزین نمایند.

ماده ۳۵: یکپارچگی پیمان نامه

پیمان نامه و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. پیمان نامه مذکور جایگزین کلیه پیمان نامه ها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع پیمان نامه وجود داشته است، می گردد.

ماده ۳۶: زبان

زبان بکار گرفته شده و مورد پذیرش در اجرای پیمان، زبان فارسی می باشد. کلیه مکاتبات و گزارشها بایستی به زبان فارسی تهیه و ارائه گردند، مگر اینکه با درخواست پیمانکار و توافق کارفرما انجام پذیرد. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسی اصل اصطلاحات و واژگان یاد شده نیز ارائه گردند.

ماده ۳۷: یادداشت ها و مکاتبات

کلیه یادداشتها و مکاتباتی که در ارتباط با انجام موضوع پیمان از یکی از طرفین برای طرف دیگر ارسال می گردد باید یا مستقیما به دفتر طرف دیگر تحویل گردیده و رسید دریافت شده و یا از طریق دورنگار، نمابر یا دیگر روشهای انتقال اطلاعات و یا بوسیله پست سفارشی به نشانی که در پیمان نامه مشخص گردیده است ارسال گردد. تا وقتیکه تغییر آدرس یک طرف بطور رسمی به طرف دیگر اعلام نگردیده است،‌ آدرس عنوان شده در پیمان نامه ملاک عمل خواهد بود. برای یادداشت هایی که بوسیله دورنگار یا نمابر ارائه می گردند، با اعلام خودکار دستگاه گیرنده، موارد تحویل شده تلقی می گردند.

ماده ۳۸: نافذ بودن

در صورت وجود تناقض یا عدم سازگاری بین شرایط عمومی و اختصاصی پیمان، شرایط اختصاصی پیمان نافذ خواهد بود.

ماده ۳۹: محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه ——————————————— می باشد.

ماده ۴۰: نشانی طرفین

نشانی پیمانکار: —————————————————–

نشانی کارفرما:—————————————————–

ماده ۴۱: تغییر نشانی طرفین پیمان

هرگاه یکی از طرفین پیمان نشانی قانونی خود را در مدت پیمان تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه نامه ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

بخش دوم: شرایط خصوصی پیمان

الف: ساختار تفکیکی کار

ساختار تفکیکی کار انجام پروژه ———— به شکل ذیل می باشد.

 [در این قسمت ساختار تفکیکی کار Work Breakdown Structure (WBS) به تفصیل بیان می گردد] 

ب: مستندات پروژه

مستنداتی که باید در نقاط شاخص پروژه (Mile Stones) ارائه گردند، عبارتند از:

 [در این قسمت محصولاتی که در هر نقاط شاخص پروژه ارائه می گردد، بیان می گردد. این اطلاعات عبارتند از نام محصول و کلیاتی از قالب و محتویات محصول] 

ج: نحوه پرداخت

 [در این قسمت با توجه به ساختار تفکیکی کار (WBS)، چگونگی پرداختها به پیمانکار بیان می شود که در واقع با توجه به محصولاتی که باید توسط پیمانکار به کارفرما ارائه شوند، جزییات پرداخت بیان می گردد ]

د: سکوها

سکوهای مورد نظر در پروژه —————– که باید توسط پیمانکار مورد استفاده واقع گردند، عبارتند از:

 [در این قسمت به بیان سکوهای نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه و مخابرات و سایر سکوهای لازم برای انجام پروژه پرداخته می شود] 

هـ: فراروش منتخب

فراروش منتخب کارفرما در پروژه —————– که باید توسط پیمانکار مورد استفاده واقع شود، عبارتست از:

 [در این قسمت به بیان مراحلی از فرآروش منتخب که باید در پروژه مورد استفاده واقع گردد به همراه وظایفی که در هر مرحله باید انجام شود، برای جلوگیری از هر گونه تنش آتی پرداخته می شود ]

بخش سوم: پیوست ها

 [در این قسمت پیوستهای فنی و … اضافه می شود] 

مجید باقری

سلام... من مجید باقری هستم! به سایت شخصی من خوش آمدید. در این سایت علاوه بر پیدا کردن پاسخ سوالات خود در حوزه فناوری اطلاعات، می توانید پرسش های خاص خود را نیز برای من ارسال نمائید. در این سایت شما می توانید سوابق علمی و تجربیات حرفه ای من را ببینید و با توانایی های فنی من آشنا شوید. این راهی است به سوی همکاری های بعدی …

همه مطالب ارسالی توسط: مجید باقری