پروژه های نرم افزاری

استاندارد طرح نظارت نرم‌افزار
1000 571 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

این سند، استاندارد طرح نظارت از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ را در بر دارد. نظارت بر طرح‌های نرم‌افزاری که…

ادامه مطلب
استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار
600 398 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

این سند، استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ را در بردارد. طرح‌های ضمانت نرم‌افزار برای تعیین…

ادامه مطلب
استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار
1024 768 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این سند، از استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. طرح‌های…

ادامه مطلب
استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار
1200 630 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این سند، استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ را در بردارد. آزمون نرم‌افزار یکی…

ادامه مطلب
استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری (VVP)
900 400 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. فرآیندهای…

ادامه مطلب
استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)
500 397 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد طرح مدیریت پیکربندی از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲  برگرفته شده است. فرآیند مدیریت…

ادامه مطلب
استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)
740 417 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد طرح مدیریت پروژه از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. طرح مدیریت…

ادامه مطلب
استاندارد سند توصیف متدولوژی (MDD)
562 277 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد سند توصیف متدولوژی[۱] از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. سند توصیف…

ادامه مطلب
معرفی استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار
1000 574 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲، در ادامه فاز اول این نظام و با هدف تهیه استانداردهای پایه‌ای تولید و توسعه نرم‌افزار،…

ادامه مطلب
قرارداد نرم افزاری
1000 416 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

همانطور که در دیگر مستندات نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار (نماتن) اشاره گردید، آخرین مرحله ای که در فرآیند ارجاع کار، انجام می شود، انعقاد پیمان‌نامه…

ادامه مطلب
  • 1
  • 2