توصیف متدولوژی

استاندارد سند توصیف متدولوژی (MDD)
562 277 مشاور فناوری اطلاعات - IT consultant

۱- مقدمه این مطلب، از استاندارد سند توصیف متدولوژی[۱] از مجموعه گزارش‌های خروجی پروژه نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – فاز ۲ برگرفته شده است. سند توصیف…

ادامه مطلب